ระบบสารสนเทศ Link 
HRMS https://pnr.thai-nrls.org/

ระบบแจ้งภาษีออนไลน์

สสจ.ปัตตานี

http://203.157.237.11/payvat/
TELEMED  https://r12network.moph.go.th/opd/telemedicine/
ระบบ REFER IHIMS  https://saiburi.pattanihis.net/login
ระบบ IPD PAPERLESS
(Intranet)
http://1.0.4.15:8123/info.php