ลำดับ รายละเอียด Download
 1.    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 2.    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565  
 3.    หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 4.    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 5.    ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
 6.    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  
 7.    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552  
8.    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
9.    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
10.    อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
11.    ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
12.    คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
13.    กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 14.    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 15.    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
 16.    คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
 17.    คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 18.    คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 19.    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 20.    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ