ลำดับ รายละเอียด Download
1

ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2565    

2

ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2565    

3

ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565    

ขออนุญาต​เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม  2566    
ขออนุญาต​เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
ขออนุญาต​เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม 2566  
 7 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนเมษายน 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่  
8 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนพฤษภาคม 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่
 9 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนมิถุนายน 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่
10 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนกรกฎาคม 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่
11 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนสิงหาคม 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่
12  บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนกันยายน   2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่