ลำดับ รายละเอียด Download

 1.

    ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์

2.

    คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ

3.

    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 4.

    แบบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบ 2566

 5.

    แบบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบ 2566

 6.

    ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ฉบับใหม่

 7.

    นโยบาย

 8.

    โครงสร้างหน่วยงาน

 9.

    หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 10.

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 11.

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร ปี2566

 12.

    ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 13.

    ช่องทางการร้องเรียน 

 14.

    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 15.

    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 16.

    คำสั่ง ข้อกำหนด 64 ปรับวันที่ 7 ต.ค 64

 

 17.

    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป 2564

 

 18.

    อินโฟกราฟฟิกชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

 

 19.

    ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

 

 20.

    นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 

 21.

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ

 

 22.

    คู่มือปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

 

 23.

    คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริต

 

 24.

   คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

 

 25.

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565