ลำดับ รายละเอียด Download
 1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด -  ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในด้านจัดซื้อจัดจ้าง 2560
 5. ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 6. ขออนุมัติแผนงบลงทุน หมวดเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 8. ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
9. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนเมษายน 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่
10. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนพฤษภาคม 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่
11 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ เดือนมิถุนายน 2566 และแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่