WebDevelopment

WebDevelopment

Apr 01, 2021

ITA 2564

 

ITA 2564

เรื่อง
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในทีเปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

po01

 

นโยบายผู้บริหาร

 

วิสัยทัศน์และพันธิกิจ/เป้าประสงค์/เข็มมุ่งค่านิยมองค์กร

 

mission01

 

 

 

 

 

               โรงพยาบาลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอปะนาเระ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ไร่ 2 งาน ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2522 แต่ยังขาดแคลนไฟฟ้า น้ำประปา และเจ้าหน้าที่ จึงไม่ได้เปิดทำการ ต่อมา พ.ศ.2524 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีนายแพทย์จรัญ กาญจนรัตน์ เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้มีโครงการที่จะเปิดโรงพยาบาลปะนาเระ เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตอำเภอปะนาเระ และได้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ โดยมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ อื่น ๆ รวม 13 คน เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2524 เป็นต้นมา

 

                ในระหว่างปี พ.ศ.2524 - 2525 มีแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานี ผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงานเป็นบางวัน (ยังไม่มีแพทย์ประจำ) ต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง อาคารดังกล่าวแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2539 และเปิดใช้ (อย่างไม่เป็นทางการ) เดือนพฤษภาคม 2539 หลังจากได้เปิดให้บริการผู้ป่วยแล้ว ทางท่านเจ้าคณะอำเภอปะนาเระ มีความคิดเห็นว่า โรงพยาบาลปะนาเระ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ น่าจะมีอาคารสงฆ์อาพาธ เพื่อรองรับพระสงฆ์ในอำเภอปะนาเระ รวมถึงประขาชนทั่วไปด้วย บรรดาศิษยานุศิษย์จึงได้ปรึกษาหารือกันและในการนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอได้ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ เรียนปรึกษากับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในเรื่องของแบบแปลนและการก่อสร้างซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีจากทันตแพทย์หญิงนัยนา แพร่ศรีกุล ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะประสบปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ แต่การก่อสร้างก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีเนื่องจากแรงศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษย์จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2540

 

                ในอดีดที่ผ่านมาโรงพยาบาลปะนาเระ เริ่มตันด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 13 คน โดยประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 4 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน ซึ่งมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานี หมุนเวียนมาตรวจผู้ป่วยทุกวันอังคารและพฤหัสบดี แต่ไม่รับผู้ป่วยไว้นอนพักในโรงพยาบาล เนื่องจากไม่มีแพทย์ประจำโรงพยาบาล ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2526 นายแพทย์ชาญยุทธ อิ่มอุดม ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ เป็นคนแรก และเริ่มเปิดบริการเต็มรูปแบบขึ้นโดยรับผู้ป่วยไข้นอนที่โรงพยาบาล หลังจากนั้นก็เริ่มมีแพทย์มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรื่อยมา จนกระทั่งคนปัจจุบัน เป็นคนที่ 13 ซึ่งโรงพยาบาลปะนาเระได้เปิดให้บริการตามขีดความสามารถของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่ทางโรงพยาบาลก็ยังประสบปัญหาอยู่ เนื่องจากทางโรงพยาบาลขาดแพทย์ประจำที่จะมาอยู่เพื่อทำการรักษาผู้ป่วย มีเพียงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพียงท่านเดียวที่รับผิดชอบทั้งด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยและงานด้านบริหาร อีกทั้งในระยะแรกที่ยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าและน้ำประปา แต่ปัญหาด้านสาธารณูปโภคสามารถได้รับการแก้ไขไปด้วยดีจะมีก็แต่ด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลทุกระดับก็ได้ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มความสามารถและขยันขันแข็ง ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีคำขวัญประจำโรงพยาบาลที่ว่า “ประสานมือ ประสานใจ พร้อมให้บริการ”

 

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ

 

    1.นายแพทย์ชาญยุทธ อิ่มอุดม พ.ศ. 2526 - 2528

    2.นายแพทย์อมร รอดคล้าย พ.ศ. 2528 - 2529

    3.นายแพทย์โยธิน บ่อคำ พ.ศ. 2529 - 2530

    4.นายแพทย์วิทยา วิบูลย์สิน พ.ศ. 2530 - 2531

    5.นายแพทย์ธนันต์ชัย อนุพงศ์เมธี พ.ศ. 2531 - 2533

    6.แพทย์หญิงปรีดาวดี สังขเกษม พ.ศ. 2533 - 2535

    7.นายแพทย์ปัญญา งามไตรไร พ.ศ. 2535 - 2536

    8.นายแพทย์วิสุทธิ์ รักษากุล พ.ศ. 2536 - 2537

    9.นายแพทย์นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต พ.ศ. 2537 - 2540

    10.นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ พ.ศ. 2540 - 2542

    11.นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ พ.ศ. 2542 - 2551

    12.นายแพทย์สังเกต เผ่ากันทะ พ.ศ. 2551 – 2557

    13.นายแพทย์อนันต์ ชินดือเระ พ.ศ. ปัจจุบัน

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟลแนบ Download attachments:

ประกาศโรงพยาบาลปะนาเระ

เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดโรงพยาบาลปะนาเระ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments:

ประกาศโรงพยาบาลปะนาเระ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดโรงพยาบาลปะนาเระ

 

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ไฟลแนบ Download attachments:

ประกาศโรงพยาบาลปะนาเระ

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารไฟล์แนบ Download attachments: